ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရ ပြင်သစ် ချေးငွေ အစီရင်ခံစာ လွှတ်တော် နာယကထံ တင်ပြထား

Source: ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရ ပြင်သစ် ချေးငွေ အစီရင်ခံစာ လွှတ်တော် နာယကထံ တင်ပြထား