သက်ငယ်မုဒိမ်း ကျုးလွန်သူကို ထောင်တသက်ပြစ်ဒဏ်ချရန် အမျိုးသားလွှတ်တော်အတည်ပြု | DVB

Source: သက်ငယ်မုဒိမ်း ကျုးလွန်သူကို ထောင်တသက်ပြစ်ဒဏ်ချရန် အမျိုးသားလွှတ်တော်အတည်ပြု | DVB